همکاران

ستاد استانی

 

آقای مهندس موهبتی

استاندار استان رئیس ستاد


آقای حسین مسگرانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دبیر ستاد


 

ستاد شهرستانی

 

آقای دکتر کوثری

فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر رئیس ستاد


آقای نصیر برهانزهی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایرانشهر دبیر ستاد


 

دبیر جشنواره

داوران بازبین

 


 

داوران اصلی