پوستر نخستين جشنواره تئاتر خیابانی ایرانشهر رو نمايی شد